Konneveden työväenyhdistys

Vaaliohjelma kuntavaaleissa 2021

Konneveden työväenyhdistys ry. on SDP:n paikallisosasto. Näin ollen SDP:n arvot ja perusperiaatteet ovat vaaliohjelmamme perusjalka, jolta paikalliset tavoitteemme ponnistavat.

Alta voit lukea tiivistetysti, millaisia tavoitteita meillä on tulevalle valtuustokaudelle Konnevedellä:

Konneveden työväenyhdistys ry:n vaaliohjelma 2021

Asuminen ja ympäristö

Kohtuuhintaisen asumisen edistäminen on tavoitteenamme. Kaikille mahdollisten vuokra-asuntojen lisääminen ja myytävien asuntojen sekä tonttien saatavuus on oltava kuntaan muuttoliikettä lisäävää.

Kunnan ympäristöpolitiikan tulee olla kestävää ja huomioida ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät toimenpiteet. Kunnan tulee huomioida omassa toiminnassaan ympäristötekijät kaikessa päätöksenteossa. Kunnan omista luontoalueista tulee pitää huolta. Kuntalaisille tulee olla saatavilla ohjeistusta ja tukea ympäristöasioissa.

Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus ja koulutus ovat parhaimmillaan lapsia tukevia ja hyvinvointia luovia. Niiden kautta lapset myös kiinnittyvät ympäröivään yhteiskuntaan. Päätöksenteossa on otettava huomioon varhaiskasvatuksen ja koulutuksen pitkäaikaiset vaikutukset ja molempien kehittäminen. Sekä varhaiskasvatuksen että koulun on oltava jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen ja terveellinen. Kolmiportainen tuki tulee olla saatavilla kaikille. Molemmissa työskentely-ympäristöissä on myös huolehdittava työntekijöiden työhyvinvoinnista.

Konnevedellä on uusi koulu keskustassa, sekä kaksi käytössä olevaa kyläkoulua. Näiden yhdistäminen tulee tehdä vasta sitten, kun oppilasmäärät ovat yhteen kouluun sopivat ja kuljetuskustannukset eivät kasva kohtuuttomasti. Kyläkoulujen mahdolliseen uusiokäyttö tulee miettiä tarkasti. Kunnan kaikkien alueiden tulee pysyä elinvoimaisina.

Konnevedelle aloitetaan rakentamaan uutta päiväkotia tulevana vuonna. Sen tavoitteena on kerätä eri pisteiden lapset saman katon alle ja hoitaa lisäksi mahdollinen vuorohoito. Pitkän tähtäimen tavoitteita varhaiskasvatukselle ovat osallistumisasteen nostaminen muiden pohjoismaiden tasolle ja varhaiskasvatuksen kehittäminen vastaamaan juuri voimaan astuneita ja tulevia lakiuudistuksia. Sosialidemokraattien tavoitteena on myös maksuton varhaiskasvatus.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla hyvinvointia tukevia ja saatavilla kaikille kuntalaisille. Peruspalvelut tulee pitää omassa kunnassa. Ennalta ehkäiseviin palveluihin tulee panostaa.

Ikääntyvässä kunnassa vanhenemiseen liittyvät terveysongelmat ovat suurimpia. Toimintakyvyn säilymistä on edistettävä ja varhaista tukea on vahvistettava. Hyvä terveys ja toimintakyky turvaavat itsenäistä elämää ja mahdollistavat itsemääräämisoikeuden toteutumisen jokaisen ikääntyvän kohdalla. Omaishoitajille ja kotona yksin pärjääville ikäihmisille tulee olla saatavilla tarpeeksi tukea, että kotona asuminen olisi mahdollista mahdollisimman pitkään. Konneveden Työväenyhdistys ry. osallistuu senioritoiminnan tukemiseen vapaaehtoistyönä ja mahdollistamalla työväentalon käyttöä.

Lastensuojeluun tulee panostaa. Lapsiköyhyyden poistaminen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen kaikille lapsille tukee erityisesti pienten lasten perheitä ja yksinhuoltajia.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuripalveluita tulee olla saatavilla omassa kunnassa. Hyvinvoinnin tukeminen on kunnan tärkeä tehtävä. Me haluamme edistää kuntalaisten hyvinvointiin tähtääviä palveluita.

Kirjastopalvelut ovat tärkeitä kaikille kuntalaisille. Itsepalvelukirjaston kehittäminen on tuonut palvelun saataville aiempaa laajemmalle joukolle.

Liikuntapalvelut tuovat ikääntyville lisää terveempiä vuosia ja tukevat monien sairauksien hoitoa. Lasten ja nuorten liikuntaan ei voi koskaan panostaa liikaa. Digitalisaation aikakautena on tärkeää kehittää harrastustoimintaa liikunnan saralla.

Nuorisotyö auttaa nuoria löytämään omaa polkuaan ja identitettiään haastavassa elämänvaiheessa. Etenkin eri koulutuksien nivelvaiheissa on tärkeää olla omia valintoja tukevaa keskusteluapua saatavilla. Osa nuorista ei voi hyvin ja tarvitsee apua esimerkiksi päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien vuoksi. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen on meidän tavoitteenamme.

Kuntatalous

Kunnan talous on huonolla tolalla. Koronan vaikutukset lisäävät taloudellista haastetta tulevina vuosina. Valtion tuki helpottaa tilannetta hieman.

Konnevedellä suuria menoja tuovat mm. Verkko-holding takaukset sekä uuden sairaala Novan kustannukset. Näistä selviytyäksemme meidän on tulevina vuosina pystyttävä haastaviin päätöksiin kestävällä tavalla. Kuntaa ei voida kuitenkaan säästää kuoliaaksi. Itsenäisyytemme kuntana riippuu viisaasta päätöksenteosta.

Kansainvälinen ja monikulttuurinen Konnevesi

Konneveden kansainvälinen toiminta liittyy erityisesti yritysten ja koulujen toimintaan.

Konnevesi on sitoutunut ottamaan kiintiöpakolaisia. Toteutuessaan tämä vaatii kotouttamistoimiin panostamista ja mahdollisesti verkostoitumista valtakunnan tasolla edellä mainittujen toimien onnistumiseksi.

Päätöksenteon avoimuus sekä kuntalaisten osallisuuden kehittäminen

Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää ja kuntalaisille avointa. Kunnan päätöksistä ei saa tulla kuntalaisille sellaista kuvaa, että jotain on päätetty salaa tai ohi lain määräämien käsittelytapojen. Kuntalaisten osallistumista on pyrittävä lisäämään aktiivisesti. Päätetyt asiat on pystyttävä avaamaan kuntalaisille perusteluineen selvästi. Julkiset asiakirjat tulee olla nähtävissä verkkosivuilla mahdollisimman pian. Demokraattista päätöksentekoa tulee toteuttaa kaikissa kunnan päätöksissä.

Elinvoimapolitiikka

Yhteistyötä on tehtävä usealla eri alueella koko maakunnan tasolla. Pienen kunnan elinvoima vaatii verkostoja ja yhteistyötä. Elinvoimainen kunta pystyy tuottamaan kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Sosialidemokraatit edistävät taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää politiikkaa maakunta- ja kuntatasolla. Tätä samaa pidämme tavoitteenamme myös Konneveden Työväenyhdistys ry:ssä.

Yritysten tukeminen on ensisijaisen tärkeää pienessä maalaiskunnassa. Tuemme yrittäjiä ja kannustamme uusia yrittäjiä toimintaan.

Työttömyysluvut ovat Konnevedellä maakunnallisesti hyvällä tasolla. Tuemme työllistymistä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Tieverkon ylläpitäminen on tärkeää, että työssäkäynti ja muu välttämätön kulkeminen on mahdollista. Palvelut vaativat toimivien liikenneyhteyksien lisäksi myös toimivia verkkoyhteyksiä. Tämä lisää myös etätyömahdollisuuksia.Tämä kuntavaaliohjelma on laadittu ja hyväksytty Konneveden Työväenyhdistys ry:n johtokunnan kokouksessa 19.11.2020.